cookieConsent::texts.details_title

cookieConsent::texts.details_message

cookieConsent::texts.list_types
cookieConsent::texts.type_1 cookieConsent::texts.type_require
cookieConsent::texts.type_2
cookieConsent::texts.type_3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ W SERWISIE  PASJA BRIDGESTONE

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. Da Vincilaan 1, wpisanej do tamtejszego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA Spółki Akcyjnej Oddziału w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649290, NIP: 1080021067, REGON: 365967759

 

 1. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

 • drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie: http://privacy.bridgestone.eu
 • za pośrednictwem poczty: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie polskiego oddziału Administratora.

 

 1. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowebędą przetwarzane w celu wykonania i egzekucji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektronicznych oraz zabezpieczenia i wykonania wszelkich roszczeń z nią związanychjak również na cele marketingu bezpośredniego poza Serwisem (pod warunkiem udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny na podstawie odrębnych przepisów). Po przystąpieniu do poszczególnych aktywacji Twoje dane będą również przetwarzane na jej cele zgodnie z informacją załączoną do formularza zgłoszeniowego. Czasami możemy Cię również poprosić o zgodę na przetwarzanie danych w innych konkretnych  celach.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora (w szczególności kontakty handlowe w celu wykonywania zawartej umowy, marketing bezpośredni prowadzony poza Serwisem – pod warunkiem udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny na podstawie odrębnych przepisów oraz bez takiej dodatkowej zgody za pomocą poczty tradycyjnej, dochodzenie roszczeń związanych z umową i obrona przed takimi roszczeniami)
 • wykonanie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektronicznych, której zostajesz stroną oraz działania zmierzające do jej zawarcia (wykonywane świadczenia określono m.in. w §3 ust. 1 i 2 oraz § 9 tegoż Regulaminu)
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa (np. przepisy księgowe, podatkowe, sprawozdawcze), w szczególności związany z ewentualnym przystąpieniem przez Ciebie do jednej z aktywacji w Serwisie)
 • zgoda – jeśli dotyczy

 

 1. ODBIORCY TWOCH DANYCH

Administrator w celu prowadzenia działalności gospodarczej może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych swoim usługodawcom, w tym w szczególności podmiotom świadczących na rzecz Administratora usługi IT, usługi księgowo-podatkowe, usługi transportowe,usługi marketingowe oraz inne usługi niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej Administratora, a także podmiotów zajmujących się zabezpieczeniem i dochodzeniem roszczeń przysługujących Administratorowi.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywaneprzez okres:

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dla egzekucji ewentualnych roszczeń– przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektronicznych
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu prowadzenia kontaktów handlowych  dla wykonywania zawartej umowy – przez okres istnienia stosunku prawnego na podstawie tej umowy
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dla prowadzenia marketingu bezpośredniego poza Serwisem i pod warunkiem udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny na podstawie odrębnych przepisów– do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż istnieje jakikolwiek związek gospodarczy/biznesowy/lojalnościowy miedzy Tobą a Administratorem (w szczególności dopóki jesteś naszym klientem lub uczestnikiem jednego z naszych programów promocyjnych lub platform internetowych)
 • dla celów wykonania umowy – przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczoną usługą, której jesteś stroną
 • w przypadku istnienia obowiązku prawnego – przez okres określony w tych przepisach
 • na podstawie zgody – do jej odwołania, jednak nie dłużej niż istnieje jakikolwiek związek gospodarczy/biznesowy/lojalnościowy miedzy Tobą a Administratorem (w szczególności dopóki jesteś naszym klientem, klientem naszych dystrybutorów lub uczestnikiem jednego z naszych programów promocyjnych lub platform internetowych)

 

Ponadto Twoje dane Administrator może przechowywać w celu udowodnienia, że przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozliczalność).

 

 1. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 

dostępu do Twoich danych

 

w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych

 

poprawienia Twoich danych

 

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

 

usunięcia Twoich danych

 

 • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie tych danych, a była to jedyna podstawa do ich przetwarzania;
 • gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych (np. w celach marketingowych);

 • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 

 

 

do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 

 • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym Administrator ustali, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.

 

do przenoszenia Twoich danych

 

otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy), chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

 

do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 

jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie  wystąpi ważna podstawa dla przetwarzania i podstawa ta przewyższa Twój interes lub prawa albo przetwarzania Twoich danych  wymaga ustalenie, dochodzenie albo wykonywanie roszczeń)

 

do cofnięcia zgody

jeśli przetwarzamy Twoje dane w konkretnym celu na podstawie Twojej zgody, możesz ją cofnąć w każdym czasie; nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody

 

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I WYRAŻENIA ZGÓD

Podanie przez Ciebie danych osobowych wymaganych przy rejestracji jest dobrowolne jednakże niezbędne dla założenia konta na portalu Pasja. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektronicznych. Podanie adresu e-mail lub/oraz numeru telefonu jest ponadto konieczne do przesyłania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji. Administrator poinformuje o konieczności podania dodatkowych danych, jeśli konieczność taka zaistnieje w związku z chęcią przystąpienia do konkretnej aktywacji – przy formularzu zgłoszeniowym.

 

Wszelkie dodatkowe zgody na przetwarzanie danych w konkretnych celach lub otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą określonych kanałów komunikacji są dobrowolne. Zgody takie możesz cofnąć w każdym czasie kontaktując się z nami zgodnie z punktem II powyżej lub poprzez panel uczestnika (MOJE ZGODY) lub - jeśli dotyczy - klikając w odpowiedni link w wiadomości marketingowej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Twoje dane nie są przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje (tzn. nie odmówimy Ci dostępu do naszych towarów lub usług tylko w oparciu o automatyczną decyzję systemu teleinformatycznego). Niemniej jednak informujemy Cię, że w niektórych aspektach działalności gospodarczej Administrator korzysta z automatycznych systemów teleinformatycznych w celu oceny Twojej płynności finansowej oraz ewentualnego ryzyka gospodarczego związanego ze współpracą (np. przyznanie i określenie limitu kredytu kupieckiego). Jednakże za każdym razem automatyczna decyzja jest weryfikowana przez upoważnionego pracownika, który podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie.

Podane dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych w procesie rejestracji w związku z udziałem w konkretnej aktywacji, a efektem profilowania może być przypisanie wyników w aktywacji, statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej komunikacji.

 

 1. DALSZEINFORMACJE

W Serwisie możesz znaleźć Politykę Prywatności grupy kapitałowej Bridgestone Europe NV/SA, która uzupełnia informacje zawarte w niniejszej klauzuli w zakresie zasad prywatności stosowanych przez Bridgestone Europe NV/SA, przy czym w  razie sprzeczności postanowienia niniejszej klauzuli mają charakter przeważający. W przypadku przystąpienia do konkretnej aktywacji, mogą dotyczyć Cię zasady przetwarzania danych osobowych przewidziane w regulaminie tej aktywacji. W razie sprzeczności postanowienia regulaminu tej aktywacji mają charakter przeważający nad postanowieniami niniejszej klauzuli.